Skolas projekti

Projekta darba mērķi

 • Padziļināt zināšanas un prasmes mācību jomās – valodas; sociālā un pilsoniskā; kultūras izpratne un pašizpausme mākslā; dabaszinātnes; matemātika; tehnoloģijas; veselība un fiziskās aktivitātes.
 • Veidot caurviju prasmes – pašizziņa un pašvaldība; domāšana un radošums; sadarbība un līdzdalība; digitālā pratība.
 • Attīstīt vērtības un personības īpašības – atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance.
 • Sagatavot skolēnus mērķtiecīgai darbībai, turpinot pētnieciskā un patstāvīgā darba prasmju
  attīstīšanu zinātniski pētnieciskajos darbos 8.-9. un 11. klasē, kā arī SMU izstrādē 12.klasē.

Projektu veidi

Projekts mācību priekšmetā

Projektu izmantošanu mācību priekšmetu apguvē organizē skolotājs.

 •  Kopā ar skolēniem noformulē projekta mērķi, uzdevumus un sasniedzamo rezultātu, saskaņā ar mācību priekšmeta standartu un programmu,
 • Māca skolēniem darba plānošanas un organizēšanas prasmes, virzot skolēnu pastāvīgo darbu un prasot atbildību projekta mērķu sasniegšanai.
 • Nodrošina atgriezenisko saiti un refleksiju par projekta darbā apgūtajām kompetencēm (zinu, protu, varu) un turpmākas attīstības vajadzībām (gribu turpmāk uzzināt, iemācīties, izdarīt).

Projektu nedēļa

 • Projektu nedēļa ir alternatīva mācību darba forma, kuras laikā 1. – 7. klases skolēni īsteno savu projekta ideju, izvirzot mērķi un sasniedzamo rezultātu, plānojot savu darbu, analizējot sasniegumus un turpmākās darbības vajadzības.
 • Projekta darbu klasē organizē klases audzinātājs.
 • Projektu darbā skolēniem nepieciešamās kompetences tiek attīstītas mācību stundās, apgūstot mācību saturu dažādos mācību priekšmetos.

Projekti ārpusstundu nodarbībās

 • Projekti ārpusstundu nodarbībās tiek organizēti pēc skolotāju vai skolēnu iniciatīvas.
 • Projekti ārpusstundu nodarbībās parasti ir laika un apjoma ziņā plašāki projekti, kas tiek veikti sadarbībā ar citām organizācijām un mācību iestādēm.

Dokumenti projektu īstenošanai

Seko mums