Par skolu

Te bija. Te ir. Te būs!

Par skolēniem

“Skolas sirdspuksti ir skolēni”

2023./2024.mācību gadā Ērgļu vidusskolā mācās 205 skolēni:

 • pamatizglītības programmā – 184;
 • vispārējās vidējās izglītības programmā – 21

 

        1.septembrī skolas gaitas uzsāka 22 pirmklasnieki.

     Skolā mācās skolēni no Ērgļu un citām pašvaldībām, tajā skaitā no Mazozolu pagasta (3), Vietalvas pagasta (10),  Vestienas pagasta (8), Sausnējas pagasta (21).

Par skolotājiem

“Bet skolas stiprums – skolotāji”

Izglītības kvalitāti nodrošina pieredzējuši un radoši pedagoģiskie darbinieki. 2023./2024. mācību gadā skolā strādā 29 skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem

 • 18 mācību priekšmetu skolotāji sākumskolas, valodu, tehnoloģiju un zinātņu, sociālo un spēju priekšmetu jomās;
 •  11 interešu izglītības skolotāji;
 • 20 skolotāji ir Ērgļu vidusskolas absolventi.

Skolēnu sociālo, psiholoģisko un mācīšanās problēmu risināšanai izveidots atbalsta personāls – sociālais pedagogs, 3 pedagoga palīgi, logopēds, mūzikas terapeits un psihologs.

Skolas vadības komandu veido direktore un direktores vietnieki izglītības, audzināšanas un saimnieciskajā jomā.

No 2022.gada 1.septembra Ērgļu vidusskolas direktore ir Gaļina Kraukle.

Skolā strādā 10 tehniskie darbinieki, kuri nodrošina atbalstu mācību procesam un skolas tehnisko apkalpošanu.

Izglītības programmas

“.. skola ir lukturis, kas dāvā gaismu”

Ērgļu vidusskolā skolēni var apgūt:

 • vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
 • vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011).

Skolas simboli

“.. skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku”

SKOLAS KAROGS

Skolas karoga autore ir Tautas lietišķās mākslas studijas „Ērgļi” audēja un kādreizējā Ērgļu vidusskolas vēstures skolotāja Līvija Groza.  Karogā simboliski ieausts Ērgļu novadam raksturīgais kalnainais reljefs, bet karoga augšdaļā – ērglis, kurš lepni paceļas pār virsotnēm.

SKOLAS HIMNA

Skolas himnas teksta un mūzikas autore ir bijusī Ērgļu vidusskolas  latviešu valodas skolotāja Daina Grūbe (toreiz Grigorjeviča). Himna sacerēta 2000.gadā kā veltījums Ērgļu vidusskolas 50 gadu jubilejai. Kora aranžējumu veidojis diriģents Jānis Sprancmanis.  

Himna Ērgļu vidusskolai – vārdi, notis

 KLAUSĪTIES SKOLAS HIMNU

ŽETONS

Žetons ir skolas piemiņas zīme. Tas ir mūsu skolas piederības apliecinājums, kas laikā gaitā bijis gan kā piespraude, bet tagad kā gredzens. Nav svarīgi, vai savu piemiņas žetonu absolventi nēsā kā gredzenu vai kā atmiņu sirdī, svarīgi ir apzināties, ka bijāt, esat un vienmēr būsiet piederīgi Ērgļu vidusskolai.

ĒRGĻU VIDUSSKOLAS PLĀNOTĀJS

Ērgļu vidusskolas plānotājs  ir katra skolēna darba plānošanas rīks un izaugsmes veicinātājs ikdienā. Plānotāja dizainu veido Ērgļu vidusskolas skolēnu radošie darbi, bet tā saturu – klašu audzinātāju metodiskā komisija.

Skolas īpašie piedāvājumi

“.. skola ir templis, kas sniedz mieru”

Lai nodrošinātu mūsdienīgas izglītības vajadzībām atbilstošus apstākļus, skolā ir:

 • moderni dabas zinību kabineti, kuros skolēni var izmantot iekārtas un mācību līdzekļus, lai veiktu pētnieciskus darbus dabaszinībās, fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā;
 • mūsdienīgi mācību kabineti ar informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību priekšmetu apguvei;
 • mūsdienīgas telpas sākumskolai ar modernām ergonomiskām mēbelēm, kas nodrošina vieglu klases transformēšanu atbilstoši stundas veidam;
 • bibliotēka, kurā skolēni var lasīt grāmatas un žurnālus, izmantot informācijas tehnoloģijas patstāvīgam darbam vai atpūsties, spēlējot galda spēles;
 • mūsdienīga aktu zāle ar plašām video, audio, gaismas un tehnoloģiju izmantošanas iespējām;
 • moderna un plaša sporta zāle sporta programmas un interešu izglītības programmu īstenošanai basketbolā un volejbolā;
 • mūsdienīga deju zāle ar audio un video aprīkojumu;
 • plaša āra sporta veidu bāze gan ziemas sportam – hokeja laukums un slēpošanas trases, gan vasaras sportam – strītbola laukumi, skeitparks, orientēšanās poligons;
 • labiekārtots rotaļu laukums sākumskolas skolēniem.

        Sadaļu virsrakstos izmantoti L.Stašules dzejoļa fragmenti

Seko mums