Skolēnu pētnieciskie darbi

Pētniecisko darbu mērķi

 • Sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību.
 • Attīstīt skolēnu praktiskās, organizatoriskās, pētnieciskās darbības, analītiskās un kritiskās domāšanas, plānošanas un komunikācijas prasmes.
 • Sniegt ievirzi tālākizglītībai.

Uzdevumi

 •  Iepazīties ar pētniecības darba būtību, metodēm.
 • Veidot prasmes darbā ar informācijas avotiem (bibliotēku, internetu, intervijas utt.).
 • Apgūt prasmi apstrādāt pētījumu gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus.
 • Apgūt prasmi sastādīt un noformēt pārskatu par pētniecisko darbu.
 • Iegūt praksi novērtēt savu paveikto darbu, izklāstīt un pamatot savu viedokli,
  uzstājoties zinātniskajās konferencēs.

Individuālās zinātniski pētnieciskās darbības organizācija

8. un 9.klasē:

 •  Mācību priekšmeta skolotāja un skolēna kopīga pētnieciskā darba temata izvēle – novembris.
 • Darba plānošana, datu vākšana, datu apkopošana, teorētiskās daļas izstrāde – novembris – janvāris.
 • Praktiskā darbība, darba noformēšana, prezentācija – februāris (projekta nedēļas laikā).
 • Darba iesniegšana mācību pārzinei – februāris.

10.klasē:

 • Saskaņā ar savām interesēm, skolēns izvēlas darba tematus sadarbībā ar darba vadītāju – mācību priekšmetu skolotāju vai citu pieaicinātu konsultantu – līdz februārim.
 • Nodarbības par pētnieciskā darba izstrādes nosacījumiem un prasībām – februāris (projekta nedēļa).
 • Skolotāju vai citu konsultantu konsultācijas par darba veikšanu.
 • Zinātniski pētnieciskā darba teorētiskās daļas izstrāde – februāris – marts.
 • Atskaite par paveikto darbu – aprīļa mēnesī, piedaloties mācību pārzinei un metodisko komisiju vadītājiem.

11.klasē:

 • Skolotāju vai citu konsultantu konsultācijas par darba veikšanu.
 •  Zinātniski pētnieciskā darba praktiskās daļas izstrāde – līdz janvārim.
 • Darba iesniegšana – janvāra beigas.
 • Prezentāciju veidošana – februāris (projekta nedēļā).
 • Darba aizstāvēšana zinātniski pētniecisko darbu konferencē skolā – februāris.

Vērtēšanas kārtība

 • 8. un 9. klasē darbu novērtē ar atzīmi, ieliekot to e –klasē un liecībā Zinātniski pētnieciskais darbs.
 • 10. klasē darbu novērtē ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.
 •  11. klases skolēni darbus prezentē skolas zinātniskajā konferencē (ja ir izteicis vēlēšanos), kur tos vērtē komisija. Darbu vērtē ar atzīmi.
 • ZPD darba tēma un vērtējums tiek ierakstīts sekmju izrakstā par vidējās izglītības iegūšanu, ja skolēns ir izrādījis iniciatīvu un brīvprātīgi veicis darbu.

Dokumenti pētniecisko darbu īstenošana

Seko mums