Skolēnu pētnieciskie darbi

Pētniecisko darbu mērķi

 • Sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību.
 • Attīstīt skolēnu praktiskās, organizatoriskās, pētnieciskās darbības, analītiskās un kritiskās domāšanas, plānošanas un komunikācijas prasmes.
 • Sniegt ievirzi tālākizglītībai.

Uzdevumi

 •  Iepazīties ar pētniecības darba būtību, metodēm.
 • Veidot prasmes darbā ar informācijas avotiem (bibliotēku, internetu, intervijas utt.).
 • Apgūt prasmi apstrādāt pētījumu gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus.
 • Apgūt prasmi sastādīt un noformēt pārskatu par pētniecisko darbu.
 • Iegūt praksi novērtēt savu paveikto darbu, izklāstīt un pamatot savu viedokli, uzstājoties zinātniskajās konferencēs.

Individuālās zinātniski pētnieciskās darbības organizācija

Mazie skolēnu mācību uzņēmumi – 8.klase

 •  Ideju ģenerēšana (sociālo zinību stundās, klases stundās) un laika plānojuma izveide – janvāris.
 • Komandas veidošana, uzņēmuma nosaukums, saskaņot to ar atbildīgo    konsultantu  – janvāris.
 •  Biznesa plāna veidošana, produkta ražošana  – janvāris, februāris .
 • Produkta vai pakalpojuma prezentācija – februāris (projekta nedēļas laikā)

Pētnieciskais darbs 9.klasē:

 • Izvēlēties tēmu, saskaņot to ar darba vadītāju – līdz 1.februārim.
 • Apkopot idejas par teorētiskajā un praktiskajā daļā veicamajiem uzdevumiem– līdz 1.februārim.
 • Regulāras konsultācijas ar darba vadītāju, veicamo uzdevumu izpilde (ieraksti pētnieciskā darba izstrādes kartē) – līdz 12.februārim.
 • Ievada un teorētiskās daļas izveide – līdz 12.februārim.
 • Praktiskās daļas izstrādāšana un darba noformēšana – projektu nedēļas laikā.
 • Pētnieciskā darba prezentācija un vērtēšana, piešķirot punktus ( saistot to ar Zīļu spēli) – 15.februāris.

Pētnieciskais darbs 11.klasē:

 • Skolotāju vai citu konsultantu konsultācijas par darba veikšanu.
 •  Zinātniski pētnieciskā darba praktiskās daļas izstrāde – līdz janvārim.
 • Darba iesniegšana – janvāra beigas.
 • Prezentāciju veidošana – februāris (projekta nedēļā).
 • Darba aizstāvēšana zinātniski pētniecisko darbu konferencē skolā – februāris.

Vērtēšanas kārtība

 • 8. un 9. klasē darbu novērtē ar atzīmi, ieliekot to e –klasē un liecībā ar norādi Zinātniski pētnieciskais darbs.
 •  11. klases skolēni darbus prezentē skolas zinātniskajā konferencē, kur tos vērtē komisija. Darbu vērtē ar atzīmi.
 • ZPD darba tēma un vērtējums tiek ierakstīts e-klasē.

Dokumenti pētniecisko darbu īstenošana

Seko mums