Ērgļu vidusskolas Padome

Skolēnu, viņu vecāku, skolotāju, pašvaldības un sabiedrības sadarbība

Kas mēs esam?

Ērgļu vidusskolas padome ir skolas sabiedriska un koleģiāla institūcija. Tajā darbojas skolēnu, viņu vecāku un skolotāju deleģēti pārstāvji, kurus ievēlē tiešās, demokrātiskās vēlēšanās, nodrošinot sekojošu pārstāvniecību – 7 vecāki, 3 skolotāju pārstāvji, 2 skolēnu pārstāvji.

Kāds ir mūsu mērķis

Skolas padomes mērķis ir sekmēt skolēnu, viņu vecāku, skolotāju, pašvaldības un sabiedrības sadarbību izglītības jautājumu risināšanā.

Kādi ir mūsu uzdevumi?

  • Sekot Ērgļu vidusskolas darbībai izglītības vides nodrošināšanā, mācību un audzināšanas procesa īstenošanā atbilstoši skolēnu un vecāku vajadzībām.
  • Izstrādāt priekšlikumus skolas attīstībai.
  • Nodrošināt Ērgļu vidusskolas sadarbību ar vecākiem.
  • Risināt ar izglītības iestādes pasākumiem saistītus organizatoriskus jautājumus.

Ko mēs darām?

Padomes darbību reglamentē  Skolas padomes nolikums

Galvenie darbības virzieni:

  • Līdzdalība skolas tradicionālo pasākumu organizēšanā un atbalstīšanā – apsveikums Zinību dienā, Latvijas valsts svētkos, Ziemassvētkos, Tēvu dienas, vecāku nedēļas un skolēnu drošības pasākumu aktivitāšu organizēšana.
  • Skolas padome rosina vecāku iesaistīšanos aktuālu skolas jautājumu risināšanā – skolēnu formas sākumskolā, slēpošanas inventāra maiņa, telpu labiekārtošana, skolas darba organizācijas problēmu risināšana, veicina piedalīšanos ekskursijās un pārgājienos.
  • Atbalsts skolēnu izcilības veicināšanai – Ērgļu novada uzņēmējas Inese Koklačovas balva par izciliem sasniegumiem mācībās.

Kas veido mūsu komandu?

No 2023.-2026.gadam skolas padomē darbosies:

Vecāki:

–  Ritvars Lapsa – priekšēdētājs

– Mārcis Feldbergs

– Edgars Tiltanovs

– Mārtiņš Āzens

– Sanda Ekerte

– Kaiva Bukovska

– Kristīne Liģere

Skolotāji:

– Klinta Ieleja

– Indra Rone

– Ginta Šīrone

Seko mums