Interešu izglītība

Interešu izglītība

Skolas piedāvāto interešu izglītības programmu mērķis ir dot iespēju ikviena bērna un jaunieša īpašo talantu attīstībai, kā arī mācīt lietderīgi plānot un izmantot brīvo laiku.

77% skolēnu ir iesaistīti interešu izglītības nodarbībās skolā. Daļa Ērgļu vidusskolas skolēnu piedalās ne tikai interešu izglītības programmās Ērgļu vidusskolā, bet darbojas arī Ērgļu novada Saieta nama pulciņos vai profesionālās ievirzes izglītības programmās Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā.

Vecāki un skolēni var mērķtiecīgi izvēlēties pulciņus, jo savlaicīgi saņem nodarbību grafiku: Interešu izglītības pulciņi.Vecāki arī izsaka priekšlikumus pulciņu dažādošanai, kurus skolas vadība ņem vērā un nodrošina pulciņu daudzveidību.

Kultūrizglītība

Kultūrizglītības jomā skola piedāvā

 • dziedāt 1.-2. un 3.-4. klašu korī (vadītāja Vineta Dāve);
 • muzicēt folkloras kopā “Puzuriņi” (vadītāja Vineta Dāve);
 • attīstīt aktiermeistarību teātra sportā 1.-12.klasei (vadītāja Evita Punovska);
 • attīstīt savas prasmes šūšanā un modelēšanā 5.-12.klasei (vadītāja Valda Griezāne);
 • radoši darboties kokapstrādas pulciņā 1.-12.klasei (vadītājs – Sergejs Sipčenko).
 • izpaust savu talantu jauno žurnālistu pulciņā 7. -11. klasei (vadītāja Indra Rone)
 • dejot kādā no 4 tautas deju kolektīviem:

1.-2. klašu tautisko deju pulciņā;

3.-4. klašu tautisko deju pulciņā;

5.-6. klašu tautisko deju pulciņā;

   9.-12. klašu tautisko deju pulciņā.

Deju kolektīvus vada skolotāja Antra Grinberga.

Tautas deju kolektīvi un koris bija iepriekšējo skolēnu Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Vidusskolas jauniešu deju kolektīvs piedalījās Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkos.  Par deju kolektīvu un kora sniegumu vecāki priecājas ikgadējos Ziemassvētku un Mātes dienas koncertos, kas ir krāsaini un atraktīvi tematiski uzvedumi.

Sporta interešu izglītība

    Skolēni var izvēlēties apmeklēt sporta nodarbības:

 • sporta spēles 2.-4.klasei ( treneris Ivars Budze);
 • volejbols 5.-12.klases meitenēm (treneris Aldis Olte);
 • baskatbols 8.klases zēniem (treneris Ivars Teteris);
 • orientēšanās 4.-8.klasei (treneris Juris Švarcs).

 

Tehniskā jaunrade

 

Skolēniem ir iespēja attīstīt savas prasmes

 •  robotikā 1.-4. klasei (vadītāja Anita Muša);
 •  robotikā 5.-9.klasei (vadītāja Anita Muša).

 

Citas interešu izglītības programmas

 

Skolēnu patriotisko audzināšanu un militārās prasmes attīsta

 •  jaunsardze 4.-12. klasei (vadītājs Ēriks Bukovskis).

 

Skolas avīze

Ērgļu vidusskolas avīze “Skolas Ziņas” tiek izdota kopš 2003. gada jūnija kopā ar pagasta avīzi “Ērgļu Ziņas”. Izdevuma mērķis – iepazīstināt ar vidusskolas darbu, galvenajiem panākumiem, svarīgākajiem notikumiem. 2004. gada septembrī sāka iznākt “Skolas Avīzes” pielikums – “Cinīša Avīze” – literāra lappuse, kur publicēt skolēnu jaunrades darbus. Nodibinoties Ērgļu novadam, avīze tika pārdēvēta par Ērgļu vidusskolas un Sausnējas pamatskolas izdevumu “Skolu Ziņas”.

Šobrīd “Skolu Ziņas” iznāk skolotājas Indras Rones virsvadībā, avīzes redaktores ir 9.klases skolniece Alīna Muša un 11.klases skolniece Katrīna Rešņa.

Seko mums